Zoek

Plezier beleef je bij de Klimopgroep

Algemene Voorwaarden – Klimopshop

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Klimopshop gebruiker producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de Klimopshop worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Klimopshop;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klimopshop gebruiker gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. KlimopShop gebruiker: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; ook wel consument.
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Klimopshop gebruiker om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Klimopshop: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Klimopshop gebruiker aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Klimopshop en de Klimopshop gebruiker wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Klimopshop gebruiker en Klimopshop gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit

De Klimopshop is onderdeel van Scouting Klimopgroep. Onze contactgegevens zijn:

Scouting Klimopgroep
Zuiveringspad 1
2741VM Waddinxveen
info@klimopgroep.nl
klimopshop@klimopgroep.nl
KVK: 50282972

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Klimopshop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en Klimopshop gebruiker.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klimopshop gebruiker beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Klimopshop voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Klimopshop zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klimopshop gebruiker zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klimopshop gebruiker ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klimopshop gebruiker op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Klimopshop gebruiker zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 1. Bij het plaatsen van een bestelling zijn er bepaalde situaties waarop de Klimopshop gebruiker gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht:
  1. Producten die niet overeenkomen met de verwachtingen kunnen in overleg geretourneerd worden binnen 14 dagen na aankoop.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klimopshop gebruiker van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Klimopshop gebruiker het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Klimopshop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de Klimopshop gebruiker de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Klimopshop passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klimopshop gebruiker elektronisch kan betalen, zal de Klimopshop daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 – Garantie

 1. De Klimopshop staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

Verzend en leveringsbeleid

De KlimopShop wordt veelal gebruikt als dienstverlening naar eigen verenigingsleden. Verkoop van 2e hands scouting-kledij en accessoires is de basis van de KlimopShop. Enkele keren in het jaar wordt de KlimopShop gebruikt voor vereniging geldacties.

Levering producten
De Klimopshop verzend nooit producten. Deze kunnen alleen op afspraak bij de Klimopshop-beheerder afgehaald worden. Via klimopshop@klimopgroep.nl kan er een afspraak gemaakt worden. Een afspraak kan vaak al binnen 5 werkdagen gemaakt worden.

Retourneren producten
Als een geleverd product niet naar wens is, neem dan binnen 4 weken na aankoop contact op met de Klimopshop-beheerder. Bij onjuiste levering kan er geruild of geretourneerd worden. Alleen onbeschadigde en schone producten in ingeruild of geretourneerd worden.